برگزاری آزمون ارتقاءدان

در تاریخ هجدهم اسفند ماه دومین مرحله از آزمون ارتقا دان یک تا شش برای آقایان برگزار گردید . این آزمون با حضور و نظارت سنسی محمد بهرامی ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته و برخی از اساتید و پیشکسوتان سبک در سالن غدیر نیروی انتظامی برگزار گردید.
نتایج این آزمون متعاقبا به شرکت کنندگان اعلام خواهد شد .