برگزاری استاژ دوره ای استان تهران

استاژ فنی شرق تهران در تاریخ چهارشنبه ششم تیر ماه در مجموعه چمران شرق زیر نظر سنسی بهرامی تشکیل گردید .سنسی بهرامی در این دوره به بازآموزی کیهون پایه و ارتباط میان کیهون و کمیته پرداختند . همچنین ایشان در پایان به آقایان تارجن و سلیمی مربیان کلاس توصیه های فنی ارائه نمودند.