برگزاری جلسه هیت رئیسه

در تاریخ دوم اسفند ماه جلسه هئیت ریسه در دفتر سبک با حضور ریاست محترم سبک جناب آقای سنسی محمد بهرامی- جنای آقای دزاشیبی نائب ریس فنی -جناب آقای قاطع دبیر سبک-سرکار خانم زیبا سلیمانی مسئول بانوان سبک – جناب آقای پورشیرازی- جناب آقای پورسلیمانی  و سرکار خانم غزاله امیر ابراهیمی تشکیل گردید.
دراین جلسه در مورد موارد ذیل بحث و تبادل نظر گردید
– نهایی شذن تقوم ورزشی ۹۷
-برگزاری هرچه بهتر مسابقات
-بررسی نتایج اخیر بدست آمده سبک
-برگزاری همایش سالانه سبک
-گزارش و بررسی عملکرد وب سایت انجمن شوتوکان کاراته ایران