درخشش بانوان کرمانی در دانشگاه پیام نور

طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور سرکار خانم سنسی ایران راجی زاده نماینده انجمن شوتوکان کاراته ایران JSKA  به عنوان رئیس کمیته فنی انجمن بانوان کاراته دانشگاه پیام نور کشور و رئیس انجمن کاراته بانوان دانشگاه پیام نور در  استان کرمان منصوب گردید.

همچنین سرکار خانم حکیمه کاربخش از مربیان انجمن شوتوکان کاراته ایران JSKA به عنوان  رئیس کمیته انضباطی انجمن کاراته بانوان دانشگاه پیام نور کشور و دبیر انجمن کاراته بانوان دانشگاه پیام نور استان کرمان منصوب گردیدند.

سنسی بهرامی ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته ایران این موفیقت را به ایشان تبریک گفته و از خداوند بزرگ توفقیات روزافزون را برای ایشان خواستار شدند.