سمینار بانوان خراسان رضوی توسط سنسی سلیمانی

سمینار فنی انجمن شوتوکان کاراته ایران در استان خراسان رضوی در مورخ جمعه چهارم اسفندماه در باشگاه پارسه شهر نیشابور توسط خانم سنسی سلیمانی مسئول بانوان سبک برگزار گردد . در این سیمنار خانم سنسی سلیمانی به آموزش و بروزرسانی شرکت کنندگان پرداختند .همچنین سرکار خانم یغما مسئول بانوان سبک در استان خراسان رضوی مراتب تقدیر و تشکر و خود را از خانم سنسی سلیمانی به جهت حضور در استان به ایشان اعلام نمودند.