همکاری سنسی حبیب حاتمی با وب سایت انجمن

Habib-hatami

پیرو هماهنگی با سنسی حبیب حاتمی یکی از قهرمانان ملی مقرر شد از کلیپ های آموزشی ایشان در بخش ایروبیک و پلیو متریک استفاده گردد .منتظر کلیپ های آموزشی ایشان باشید