چارت سازمانی

مشاور عالی سبک

جمشیده جمشید

اطلاعات بیشتر

رئیس سبک

محمد بهرامی

اطلاعات بیشتر

مدیر IT سبک

آقای سینا فرشته

اطلاعات بیشتر

دبیر سبک

آقای یوسف قاطع

اطلاعات بیشتر

مسئول بانوان سبک

خانم زیبا سلیمانی

اطلاعات بیشتر

نائب روئیس سبک

آقای محمد علی زمانی

اطلاعات بیشتر

مسئول آموزش

آقای علی رضا رضازاده

اطلاعات بیشتر

مسئول داوری

آقای ابراهیم رضایی

اطلاعات بیشتر

مسئول مسابقات بانوان

خانم فاطمه قشقایی

اطلاعات بیشتر

مسئول مسابقات آقایان

آقای عبدالکربم نجات

اطلاعات بیشتر