شما در حال ثبت درخواست حکم با مهر و امضای سنسی آبه بنیانگذار انجمن شوتوکان کاراته ژاپن می باشید.این مهم با نظر مساعد ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته ایران جناب آقای سنسی محمدبهرامی با تخفیف ویژه تا پایان سال 1396 تحت عنوان عیدانه در دسترس اعضا محترم قرار گرفته است

قیمت حکم انجمن شوتوکان ژاپن برای کمربند زیر قهوه ای 48 هزار تومان

قیمت حکم انجمن شوتوکان ژاپن برای کمربند دان بک 400 هزار تومان

قیمت حکم انجمن شوتوکان ژاپن برای کمربند دان دو 600 هزار تومان

قیمت حکم انجمن شوتوکان ژاپن برای کمربند دان بک 900 هزار تومان

درج کدملی اجباری است
درج درجه کمربند اجباری است
کد استاد معرف را از استاد خود جویا شوید در غیر اینصورت JSK0 وارد نمایید