اخبــــار

نتایج آزمون ارتقاءدان جمعه هجدهم اسفندماه-بانوان
بدینوسیله نتایج آزمون ارتقاء دان بانوان انجمن شوتوکان کاراته ایران که در تاریخ جمعه 1396/12/18 در مجموعه ورزشی پردیسان برگزار گردید بشرح ذیل اعلام می گردد .انجمن شوتوکان کاراته ایران برای کلیه شرکت کنندگان آرزوی موافقت های روز...
نتایج آزمون ارتقاءدان جمعه هجدهم اسفندماه
بدینوسیله نتایج آزمون ارتقاء دان آقایان انجمن شوتوکان کاراته ایران که در تاریخ جمعه 1396/12/18 در مجموعه ورزشی غدیر تهران برگزار گردید بشرح ذیل اعلام می گردد .انجمن شوتوکان کاراته ایران برای کلیه شرکت کنندگان آرزوی موافقت های ر...
برگزاری آزمون ارتقاءدان
در تاریخ هجدهم اسفند ماه دومین مرحله از آزمون ارتقا دان یک تا شش برای آقایان برگزار گردید . این آزمون با حضور و نظارت سنسی محمد بهرامی ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته و برخی از اساتید و پیشکسوتان سبک در سالن غدیر نیروی انتظامی...

محصـــــــــولات