استاژ فنی کاتا و کمیته نیشابور

استاژفنی استاد بهرامی روزهای ششم وهفتم دی ماه در شهرستان نیشابور برگزار گردید لازم بذکر است روز اول این استاژ سنسی محمد بهرامی ریاست محترم انجمن شوتوکان کاراته ایران به  تدریس کومیته پرداخته و در روز دوم نیز رئوس کاتا را ارائه نمودند.این استاژ طی دو روز برگزار گردیده و سنسی بهرامی از مهمان نوازی احوالی کاراته نیشابور قدردانی نمودند .