اولین جلسه مربیان استان گیلان در سال ۹۷

اولین جلسه مربیان سبک شوتوکان jska استان گیلان در سال ۱۳۹۷ جهت هماهنگی مسابقات پیشکسوتان کشور ،قهرمانی استان سبکی ، قهرمانی کشور سبکی و برگزاری سمینار فنی در تاریخ ۲۵فروردین برگزار گردید.