تیم تهران به مدال برنز مسابقات آسیایی اردن دست یاقت

کاتا تیمی تهران متشکل از الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده و شادی جعفری زاده، نمایندگان انجمن شوتوکان کاراته ایرن JSKA شاگردان استاد ارباب درمسابقات آسیایی اردن به مدال برنز دست یافتند .