راهیابی پوریا همایون به تیم ملی نوجوانان

در پایان انتخابی تیم‌ملی کاتا انفرادی جوانان، پوریا همایون از فارس با ۲۴٫۶ امتیاز به عنوان نفر برتر معرفی شد و به اردوی تیم ملی کاتای نوجوانان راه یافت .بر همین اساس سنسی محمد بهرامی ریاست محترم سبک این موفقیت را به ایشان و مربیان ارجمند آقايان محمود وعلی روستا وحاج محمدعلی زارع  تبریک گفته و برای ایشان توفیقات روز  افزون را از خداوند بزرگ مسئلت داشتند