نشست صمیمی دبیر سبک با نماینده و مربیان استان مرکزی

دبیر محترم سبک جناب آقای قاطع در مورخ پنجم اسفند ماه طی حضور در استان مرکزی در جلسه هماهنگی و همدلی سبک انجمن شوتوکان ایران حضور بهم رساندند. حاضرین در این جلسه آقایان عباس فرخ نماینده محترم سبک در استان مرکزی -داود کامرانی-عباس فردمنش-سیامک خرسندی-جاسم فتحی مربیان زحمتکش سبک بودند موارد ذیل در این جلسه مطرح گردید

  • -تاکید بر جلسات متوالی بیشتر
  • -تشکیل کمیته های فعال
  • -برگزاری آموزن های یکپارچه کمربند مشکی
  • -اسپانسری شرکت در مسابقات