کسب مقام دوم شقایق صفری در مسابقات جهانی ترکیه

سرکار خانم شقایق صفری از هنرجویان سرکار خانم سنسی سلیمانی در مسابقات فدراسیون جهانی شوتوکان که از ۲۰ لغایت ۲۲ آوریل در شهر استانبول کشور ترکیه برگزار می گردید مقام دوم را کسب نمودند .ضمن تبریک به ایشان موفقیت های بیشتر ایشان را از خداوند بزرگ مسئلت داریم